Multifibre

> Vải đa sợi No.41 TV tiêu chuẩn ISO

Vải đa sợi No.41 TV tiêu chuẩn ISO
ISO multifibre MFF41 (TV) TestFabrics

Thương hiệu: Test Fabrics

Xuất xứ: US

Được sử dụng trong thử nghiệm độ bền màu và để đánh giá nhuộm màu.

Bo viền: Polyester
Chất sợi: Triacetate, Cotton, Nylon, Polyester, Acrylic, Viscose.

Codes Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm
0404001  MFF 41 (TV) PRECUT 4X10 CCE ISO Multifibre adjacent fabric Type “TV” precut pieces of 4 X 10 cm (1.57 X
3.93 inches) Cold Cut Straight Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Six fiber (1.5 cm stripe) containing triacetate, cotton, polyamide, polyester,
acrylic and viscose.
Pack of 250 Pieces
0404002 MFF 41 (TV) PRECUT 5X10 CCE ISO Multifibre adjacent fabric Type “TV” precut pieces of 5 X 10 cm (1.96 X
3.93 inches) Cold Cut Pinked Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Six fiber (1.5 cm stripe) containing triacetate, cotton, polyamide, polyester,
acrylic and viscose.
Pack of 250 Pieces
0404003 MFF 41 (TV) 10M ROLL ISO Multifibre adjacent fabric Type “TV”
Six fiber (1.5 cm stripe) containing triacetate, cotton, polyamide, polyester,
acrylic and viscose.
Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 10 Meters
0404004 MFF 41 (TV) 50M ROLL ISO Multifibre adjacent fabric Type “TV”
Six fiber (1.5 cm stripe) containing triacetate, cotton, polyamide, polyester,
acrylic and viscose.
Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 50 Meters

 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .