Multifibre

> Vải đa sợi No.43 tiêu chuẩn

Vải đa sợi No.43 tiêu chuẩn
TestFabrics Multifiber MFF43 (thirteen fibers)

Thương hiệu: Test Fabrics

Xuất xứ: US

Được sử dụng trong thử nghiệm độ bền màu và để đánh giá nhuộm màu theo tiêu chuẩn AATCC, ISO and các thử nghiệm khác.

Bo viền: Polyester
Chất sợi: Acetate, SEF(Retardant polyacrylonitrile), Triacetate, Cotton, Acrylic, Polyester(Disperse dyeable), Polyester(Cationic dyeable), Nylon, Silk, Propylene, Viscose, Wool.

 

Codes Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm
0408001 MFF 43 PRECUT 5X10 CCE PCS
Thirteen fiber (8 mm [0.33 cm] bands) containing Acetate, SEF (Modacrylic, fire
retardant), Triacetate, Cotton, Polyacrylic, Disperse Dyeable Polyester, Cationic
Dyeable Polyester, Nylon (Polyamide), Polyacrylic, Silk, Polypropylene, Viscose
and Wool.
Pack of 250 Pieces
Thirteen fiber (8 mm [0.33 cm] bands) containing Acetate, SEF (Modacrylic, fire
retardant), Triacetate, Cotton, Polyacrylic, Disperse Dyeable Polyester, Cationic
Dyeable Polyester, Nylon (Polyamide), Polyacrylic, Silk, Polypropylene, Viscose
and Wool.
Pack of 250 Pieces
0408002 MFF 43 UNCUT 10M ROLL Multifiber test fabric MFF 43
Thirteen fiber (8 mm [0.33 cm] bands) containing Acetate, SEF (Modacrylic, fire
retardant), Triacetate, Cotton, Polyacrylic, Disperse Dyeable Polyester, Cationic
Dyeable Polyester, Nylon (Polyamide), Polyacrylic, Silk, Polypropylene, Viscose
and Wool.
Approx Width: 5 inches (12 cm), Roll of 10 Meters
0408003 MFF 43 UNCUT 50M ROLL Multifiber test fabric MFF 43
Thirteen fiber (8 mm [0.33 cm] bands) containing Acetate, SEF (Modacrylic, fire
retardant), Triacetate, Cotton, Polyacrylic, Disperse Dyeable Polyester, Cationic
Dyeable Polyester, Nylon (Polyamide), Polyacrylic, Silk, Polypropylene, Viscose
and Wool.
Approx Width: 5 inches (12 cm), Roll of 50 Meters

 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .